Tilbage til Om os

Vedtægter for Folk-Club ’95

VEDTÆGTER FOR FOLK-CLUB ’95

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er FOLK-CLUB ’95. Den har til formål at virke almennyttig ved at udbrede og vedligeholde interessen i det vestjyske for især folkemusik gennem afholdelse af musikarrangementer. Evt. overskud ved disse skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 2 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indkaldes i første kvartal med 14 dages varsel med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning ved formanden
 3. Årsregnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 5. Valg:
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år og
  2. 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år
  3. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
  4. 2 revisorer for 1 år
 6. Fastsættelse af næste års kontingent
 7. Eventuelt

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Regnskabet fremlægges til godkendelse.

På generalforsamlingen afgøres alt ved simpelt stemmeflertal.

En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når 6 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Der skal endvidere foreligge en dagsorden. Generalforsamlingen afholdes i så fald senest 14 dage efter begæringens fremsættelse.

Indvarsling til møder og generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne til den af hvert enkelt medlem oplyste mailadresse.

§ 3 Valg af ledelse

Generalforsamlingen vælger 7 medlemmer til foreningens bestyrelse, som skal varetage foreningens daglige forretninger. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

For bestyrelsen er valgperioden normalt 2 år.

Hvis hele bestyrelsen undtagelsesvist ønsker at fratræde, vil den første valgperiode for henholdsvis næstformand, sekretær og et menigt medlem være 1 år ved nyvalg.

Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen til bestyrelsen. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

Generalforsamlingen vælger herudover 2 medlemmer til revisorer for 1 år ad gangen.

§ 4 Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med de i denne vedtægt trufne beslutninger.

Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte udvalg til de praktiske gøremål i forbindelse med musikarrangementer.

§ 5 Medlemmer og kontingent

Medlemskontingentet for det følgende kalenderår fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves for et kalenderår ad gangen. Ved indmeldelse i foreningen d. 1. oktober eller senere dækker betalingen det følgende kalenderår, og nyindmeldte opnår hermed kontingentfritagelse i resten af indmeldelsesåret. I forbindelse med særlige PR aktiviteter kan bestyrelsen besluttet af afvige herfra.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen stoppe for tilgang af nye medlemmer.

§ 6 Foreningens opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning skal en evt. formue bruges til et ekstraordinært, offentligt musikarrangement.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling på Café Natsværmeren den 22. marts 1995.

Der er foretaget ændringer på generalforsamlingen den 4. december 1995, den 8. december 1996, den 7. december 1998, den 31. januar 2000, den 2. december 2002, den 31. januar 2005, den 27. marts 2007, den 15. marts 2016, den 18. marts 2019, den 24. august 2020 og den 21. marts 2022.

§ 7 Hæftelse for gæld/underskud

Folk Club ’95 hæfter kun for eventuelle forpligtigelser med sin formue.