Tilbage til Generalforsamling

Referat 2017

Referat fra Folk-Club ’95’s generalforsamling den 13. marts 2017 i Aktivitetscenter Struer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Rita Grøn foreslået og vedtaget.

2. Formandens beretning

Beretningen godkendt. Se hele beretningen herunder.

3. Kassererens beretning

Beretningen godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen forslag.

5. Valg til bestyrelsen

 Knud Erik Grøn valgt.

 Bent Kudsk valgt.

 Ib Nielsen og Gurli Møller Nielsen modtog ikke genvalg. Sonja Christiansen og Bruno Dahl Bruun valgt.

Valg af suppleanter:

 Merete Støttrup og Ib Kejlberg valgt.

 Anders Mikkelsen modtog ikke genvalg.

Valg af revisorer:

 Irene Kristensen

 Tove Krarup Stigaard.

Stor tak for indsatsen til de afgående medlemmer og velkommen til de nye 🙂

6. Fastsættelse af kontingent for 2018

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Godkendt.

7. Eventuelt

Musik forslag/input fra medlemmerne blev diskuteret. Modelen med ”professionelle” musikvælgere er nok den bedste løsning, så velkommen på opgaven til Dorthe Kold og Svend Erik Larsen.

Pkt. 2: Formandens beretning.

2016 var endnu et godt år for Folk Club `95. Vi har afholdt ni klubaftener, alle i Folkets Hus. I foråret havde vi besøg af H.P. Lange, Manràn, Allan Klitgård, Dissing – Dissing og Las og The Happy River Band.

Efteråret startede ud med, at vi i september havde besøg af Meriam Mandipira & Her Danish Friends, herefter havde vi 2 gange dobbeltkoncert først med Poul Banks og Jakob Dinesen – Twang og derefter med Claude Bourbon – Andrew John & Lisa.

I december havde vi åben scene, en rigtig god aften, hvilket også har fået bestyrelsen til at beslutte, at åben scene skal afholdes hvert år i stedet for hvert andet som tidligere.

Vore klubaftener har været godt besøgt, der har til de ni arrangementer været ikke mindre end tusind medlemmer og niogtres gæster igennem kasseapparatet. Et gennemsnit på lige knap 120, hvilket er meget tilfredsstillende.

TV Struer Vestjylland så i 2016 dagens lys, vi har i Folk Club `95 været så heldige, at have besøg af dem to gange. Og da vores faste fotograf Erik Christensen også optager for TV Struer Vestjylland, er det muligt at finde en del optagelser fra klubaftnerne på YouTube. Det er vi meget taknemmelige for og hermed en stor tak. Folk Club `95 har i øvrigt kvitteret med et klubmedlemskab i TV Struer Vestjylland.

Det at være musikansvarlig i foreningen er en krævende og meget vigtig opgave. I 2016 besluttede vi i bestyrelsen at udlicitere opgaven. Dorthe Kold og Svend Erik Larsen er hyret til at varetage opgaven for 2018.

Også i år er der ansøgt om tilskud fra Musiksamrådet. Vi har i år ansøgt om tilskud til to af vore musikarrangementer:

Åben Scene.

Hvor formålet er at åbne scenen for nye lokale orkestrer og musikere. Da der ikke betales entre, bliver arrangementet så at sige dobbelt åbent. Der er her søgt om midler til at dække underskuddet, som er budgettet til kr. 4000,-

Cover the Waterfront with folk-music.

Et forsøg på at skabe et nyt tiltag i vores regi er ”Cover the Waterfront with folk-music” – et heldags arrangement under åben himmel med folk musik på havnen – åben himmel – hvis vejret tillader det, ellers skaffer vi et telt. Også til dette arrangement er der søgt om midler til dækning af det budgetterede underskud på kr. 29.000,-. I ansøgningen er der gjort opmærksom på, at Cover the Waterfront with folk-music er for udgiftstung til foreningens budget, så derfor er det endnu uvist om arrangementet overhovedet bliver en realitet, idet vi ikke har modtaget tilbagemelding på nogen af ansøgningerne.

Folk- Club `95 er igen på Facebook, som en offentlig gruppe. Der skal her lyde en opfordring til dels, at invitere venner til gruppen og ikke mindst at lægge relevante opslag ind på siden.

Hjemmesiden er med dets udformning og indhold let at gå til for publikum og den er da også rigtig godt besøgt, ca. 13.000 besøg i 2016!

Medlemstallet ligger stabilt på mellem 240 og 250.

Jeg vil gerne takker alle vore Erhvervssponsorer – Gavesponsorer – Folkets Hus – Allround Musik for støtte og godt samarbejde. Og ikke mindst skal takken lyde til alle jer medlemmer, som troligt bakker så godt op om alle vore arrangementer.

Sidst men ikke mindst – Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.