Tilbage til Generalforsamling

Referat 2023

Referat af generalforsamling i Folk–Club ’95 mandag den 6. marts 2023

Dagsorden:

Valg af dirigent

  1. Årsberetning ved formanden

  2. Årsregnskab ved kassereren

  3. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år 4 medlemmer

På valg er

Knud Erik Grøn, Bruno Dahl Bruun, Bent Kudsk, Sonja Christiansen

(alle modtager genvalg)

2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

2 revisorer for 1 år

  1. Fastsættelse af næste års kontingent

  2. Eventuelt

Som dirigent blev John Linde Nielsen valgt

1. Formandens beretning vedlægges som bilag.

Beretningen godkendes.

2. Jens Ole aflagde regnskab.

Der er 191 medlemmer nu.

Han takker vores sponsorer, der tager godt imod os.

Vi får en andel af de midler Folkets Hus får hjem fra Kulturformidling

1. halvår 2022 var et underskuds halvår med et underskud på 40.000

Jens Ole kom omkring mange detaljer i sin beretning.

3. Der er ikke kommet forslag

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle blev genvalgt

Suppleanterne blev også genvalgt

Revisorerne blev genvalgt

5. Kontingentet fastholdes

6. Ros til Bruno for administrationen af Facebook.

Kritik af vores julearrangement. Der efterspørges ”Åben scene” igen.

Flemming Skindhøj vil gerne være behjælpelig , hvis der skal skaffes flere erhvervsdrivende som sponsorer.

Ros til årets musik program.

Der efterlyses aktiviteter, så sponsorerne føler de får noget ekstra.

Fremtidig dialog mellem bestyrelsen og Flemming Skindhøj.

Sponsorerne skal vide, at de når ud til flere, fordi vi er med på Folkets Hus’ hjemmeside, når vi sender noget ud på Facebook.

Holstebro den 6. marts 2023

Sonja Christiansen

Formandens beretning for 2022.

Vi har i bestyrelsen et meget brugt udtryk. Det hedder copy paste. Som f.eks. vil Bent gerne når han modtager noget til hjemmesiden have det udformet så det bare er til at copy paste. Det fik mig til at tænke, at det kunne jeg da også bare gøre med min beretning, så var det til en side. Heldigvis læste jeg beretningen fra sidste år inden jeg trykkede copy paste. For selv om jeg var og er af den klare overbevisning, at det går fremragende i vores lille forening, så er det bestemt og heldigvis ikke copy paste. Der har i 2022 ikke været restriktioner, og det har ikke været nødvendigt, at aflyse nogen koncerter.

2022 startede med HP Lange m. band der gav os en god gang blues.

I februar den udsatte koncert med Bragr.

I marts holdt vi den 25 års jubilæumskoncert, som desværre ikke kunne afholdes i 2020. Bandet var Other Roads.

Endnu en af de udsatte koncerter var i april med Peter Vest og Kristian Rusbjerg. ”Og Vera fik sin vinter ven”.

Søren Krogh m/band afsluttede forårets program.

Der er ved at være tradition for, at Folk Club er en del af Limfjorden Rundt, når de flotte træskibe ligger til kaj i Stuer Havn. Det var også tilfældet i 2022. En dejlig dag hvor vores telt endnu en gang var godt besøgt. Tak til Ved Fjorden, Færch Fonden, Ivan Jacobsen og Struer Musiksamråd for støtten, som gør at dette arrangement kan afholdes uden betaling af entre.

Efterårets program startede i september med Lars Gylden m/band.

I oktober De Gyldne Drenge.

Aoefi Scott rundede i november efterårets program af.

Endnu en tradition er at vi i december afholder julekoncert med spisning på Struer Gymnasium. En rigtig god aften, som desværre blev lidt kold, grundet reglen om at man i offentlige institutioner kun måtte have 19 grade.

Det er efterhånden et par måneder siden vi var til nytårskuren for de frivillige foreninger i Struer Kommune, hvor vi modtog Struer Kommunes kulturpris for 2022. Og ja armene er da kommet ned, men det holdt hårdt. I bestyrelsen er vi både stolte og ydmyge over anerkendelsen, og der skal lyde en stor tak til jer medlemmer, uden jer ingen Folk-Club ´95.

Hjemmesiden er godt besøgt, og mange er også forbi vores Facebook side.

Som musikansvarlig er kontrakten med Svend Erik forlænget. Derudover er der i bestyrelsen nedsat et musikudvalg, som gør at beslutningerne kan træffes hurtigere.

Medlemstallet er igen på vej op. Lige knap 200 i 2022.

Tak til vores Sponsorer, Folkets Hus og Allround Musik. I Folkets Hus er Rie gået på pension, vi takker for samarbejdet, og ønsker Rie god vind fremover. Kristian Hedegaard er ny mand ved roret i Folkets Hus. Der skal lyde en stor tak for den måde vi er blevet modtaget og vi glæder os meget til samarbejdet.

Stor tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde.

Til slut skal der lyde en stor tak til jer medlemmer for den til stadighed gode opbakning.

På bestyrelsens vegne.

Knud Erik Grøn