Tilbage til Generalforsamling

Referat 2016

Referat fra Folk-Club ’95’s generalforsamling den 14. marts 2016 på Aktivitetscenter Struer.

Valg af dirigent: Evald Schmidt foreslået og vedtaget.

Formandens beretning: Godkendt. (Se hele beretningen nederst i referatet)

Kassererens beretning: Jens Ole Jespersen fremlagde regnskabet, idet Merete ikke var til stede grundet ferie. Foreningens økonomi er fortsat sund og positiv, selvom vi havde et større underskud i.f.m. foreningens 20 års jubilæumsarrangement. Regnskabet godkendt.

Indkomne forslag: Pkt. 5 i vedtægterne foreslås ændret for at give et klarere grundlag for kontingentopkrævning/ -betaling. Ændringen har desuden til formål at gøre det attraktivt for potentielt nye medlemmer at melde sig ind i Folk Club ’95 i den sidste del af året. Forslaget godkendt og ændring indføres i vedtægterne snarest.

Valg til bestyrelsen: På valg var Gitte Møller, Merete Støttrup og Evald Schmidt. Gitte og Evald modtog genvalg. Jens Ole Jespersen indvalgt som nyt betyrelsesmedlem.

Valg af 2 suppleanter: Anders Mikkelsen og Merete Støttrup blev valgt.

Valg af 2 revisorer: Irene Kristensen og Bruno Dahl Bruun blev valgt.

Fastsættelse af kontingent for 2017: Emnet blev diskuteret og flere forslag fremkom. Efter en god debat blev det besluttet, at parmedlemmer betaler det dobbelte af enkeltmedlem og kontingenten bliver h.h.v. 250 kr. og 125 kr. gældende fra 2017.

Eventuelt: Kommer FC95 på Facebook? Evt. som lukket gruppe. Det giver en del arbejde! Bestyrelsen behandler emnet på næste bestyrelsesmøde.

Formanden sagde tak til Birgit for en super indsats gennem årene samt et stort tillykke til Folk-Club ’95’s musikansvarlige Ib Horsbøl Nielsen med de 65 år.

Formandens beretning.

Vi har i 2015 haft et fantastisk år i Folk Club 95, hvor vi – som det helt store – kunne vi fejre 20 års jubilæum. Der har været stor opbakning til alle vore klubaftener, endda så stor at det ved flere arrangementer har knebet med pladsen, men indtil nu har vi fundet plads til alle. Medlemstallet har i 2015 været; 37 enkeltmedlemmer, 70 parmedlemmer og 40 erhvervsmedlemmer.

Vi har i 2015 afholdt otte arrangementer, hvor der har været budt på folk musik indenfor alle genre.

I januar havde vi Perry Stenbäch & Dekadansorkestern.

I februar Strings & Buttoms.

I marts Hans Theessink og Knud Møller.

I april havde vi besøg af Christensen & Kanne.

Forårets program afsluttedes i maj med Folk Factory.

Efteråret startede med at fejre vort 20 års jubilæum. Det blev fejret med en Jubilæums Festival på Struer Musikskole i samarbejde med Struer Musikskoles venner og Musik og Ungdom. En hel lørdag med musik på to scener afsluttende med bal. Formanden for Kultur og Fritidsudvalget Flemming Odde holdt velkomsttalen, derefter åbnede Anders Mikkelsen festivalen, han havde til lejligheden skrevet en sang til Folk Club`95. Tak for den Anders.

I salen havde vi Christian Søgårds Trio, David Davies Band, Poul Banks Duo.

I Mejeriet spillede Rethnik Folkmusik, MGK-elever samt Nils Grøndahl.

Jubilæet afsluttede med bal til Christian Søgårds kvartet.

En rigtig god dag med masser af god musik, desværre kom der ikke så mange, som vi havde håbet på, så vi måtte til lommerne.

I oktober havde vi så igen fuldt hus i Folkets Hus til Almost Irish.

Vi afsluttede året med Shamrock.

Jeg vil gerne sige tak til alle som støtter os. Erhvervssponsorer – Gavesponsorer og ikke mindst jer medlemmer, som bakker op om arrangementerne.

Tak til Folkets Hus og Allround Musik for det gode samarbejde.

Også i år har vi søgt om midler fra Musiksamrådet i Struer, og takker for de 4000 kr., vi fik tildelt.

En stor tak til bestyrelsen for det kæmpe stykke arbejde der bliver gjort. Blot nævnt i flæng: Hjemmeside Plakater – Nyhedsbreve – PR – Hvervning af erhvervssponsorer – Gaver til rafling Klubaftner – Musikkontakter etc.

Tak for godt samarbejde og hyggeligt samvær.