Tilbage til Generalforsamling

Vedtægter for Folk-Club ’95

VEDTÆGTER FOR FOLK-CLUB ’95

§ 1.

Foreningens navn er FOLK-CLUB ’95. Den har til formål at virke almennyttig ved at udbrede og vedligeholde interessen i det vestjyske for især folkemusik, gennem afholdelse af musikarrangementer. Evt. overskud ved disse skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 2.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indkaldes i første kvartal med 14 dages varsel med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Årsberetning ved formanden

3) Årsregnskab ved kassereren

4) Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

5) Valg:

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år og

4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år

2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

2 revisorer for 1 år

6) Fastsættelse af næste års kontingent

7) Eventuelt

§ 3.

Generalforsamlingen vælger 7 medlemmer til foreningens bestyrelse, som skal varetage foreningens daglige forretninger. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

For bestyrelsen er valgperioden normalt 2 år.

Hvis hele bestyrelsen undtagelsesvist ønsker at fratræde, vil den første valgperiode for henholdsvis næstformand, sekretær og et menigt medlem være 1 år ved nyvalg.

Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen til bestyrelsen. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Generalforsamlingen vælger herudover 2 medlemmer til revisorer for 1 år ad gangen.

§ 4.

Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med de i denne vedtægt trufne be­slutninger.

Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte udvalg til de praktiske gøremål i forbindelse med musikarrangemen­ter.

§ 5.

Medlemskontingentet for det følgende kalenderår fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves for et kalenderår ad gangen. Ved indmeldelse i foreningen d. 1. oktober eller senere dækker betalingen det følgende kalenderår, og nyindmeldte opnår hermed kontingentfritagelse i resten af indmeldelsesåret. I forbindelse med særlige PR aktiviteter kan bestyrelsen beslutte at afvige herfra.

§ 6.

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Regnska­bet fremlægges til godkendelse.

På generalforsamlingen afgøres alt ved simpel stemmeflertal.

En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når 6 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Der skal endvidere foreligge en dagsorden. Generalforsamlingen afholdes i så fald senest 14 dage efter begærin­gens fremsættelse.

Indvarsling til møder og generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne til den af hvert enkelt medlem oplyste mailadresse.

§ 7.

I tilfælde af foreningens opløsning skal en evt. formue bruges til et ekstraordinært, offentligt musikarrange­ment.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling på Café Natsværmeren den 22. marts 1995.

Der er foretaget ændringer på generalforsamlingen den 4. december 1995, den 8. december 1996, den 7. de­cember 1998, den 31. januar 2000, den 2. december 2002, den 31. januar 2005, den 27. marts 2007, den 15. marts 2016 og den 18. marts 2019.